Przejdź do treści

Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie

Informacje finansowe:

Inwestycja pod nazwą "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Koszt zadania "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" opiewał na kwotę 74?953?629 zł, w tym: dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie: 45'913'729 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie: 28'745'371 zł".


Termin realizacji:

Opera na Zamku w Szczecinie rozpoczęła przygotowania do realizacji inwestycji już w roku 2008 r. (koncepcja przebudowy, wstępne plany realizacji i finansowania). Ze względów ekonomicznych realizacja robót budowlanych została podzielona na 3 etapy. Roboty budowlane I etapu rozpoczęły się 12.05.2011 r., a ich zakończenie zgodnie z umową o dofinansowanie było zaplanowane na jesień 2014 r., II i III etap robót budowlanych realizowano w formule "zaprojektuj i wybuduj" i zakończył się jesienią 2015 roku. Uroczysta inauguracja obiektu miała miejsce 20.11.2015 r.


Opis projektu:

W ramach realizacji inwestycji wykonany został remont i przebudowa pomieszczeń użytkowanych przez Operę na Zamku w Szczecinie. Rezultatem projektu jest nowoczesna, wielofunkcyjna sala teatralna, z możliwością wykorzystania jej na spektakle, konferencje, koncerty wraz z odpowiednim zapleczem technicznym, kuluarami, foyer i częścią gastronomiczną dostępną dla pracowników i publiczności. Przebudowana i przystosowana akustycznie i funkcjonalnie została też sala baletowa oraz sala kameralna, w której odbywają się mniejsze przedstawienia muzyczne.

Zakres projektu przebudowy objął południową cześć Skrzydła Wschodniego (kuluary dla publiczności, węzły sanitarne, komunikacja, hol szatniowy, hol kasowy), część Skrzydła Zachodniego (administracja, garderoby, sale prób, pracownie, magazyn kostiumów), całe Skrzydło Południowe, gdzie w kubaturze objętej przebudową stworzona została nowoczesna architektonicznie, funkcjonalna przestrzeń widowiskowa, umożliwiająca realizację widowisk muzycznych i dramatycznych o zróżnicowanej formie, wykorzystującej nowoczesne, efektowne rozwiązania z zakresu technologii teatralnej.

Celem projektu była także likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i poprawa funkcjonalna komunikacji wewnętrznej widzów, poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego, poprawa warunków pracy personelu artystycznego i technicznego, racjonalizacja gospodarki wodnej i energetycznej, wyposażenie obiektu w nowoczesne systemy klimatyzacji i wentylacji wymuszonej, całkowita przebudowa aranżacji wnętrz, zmiana funkcji wybranych pomieszczeń, powiększenie ilości miejsc dla publiczności na widowni, w tym miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W związku z tym, że budynek podlegający przebudowie objęty został ochroną Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach zaplanowanych prac nie przewidziano ingerencji w jego zewnętrzny kształt, poza niezbędnymi pracami polegającymi na: uporządkowaniu istniejących instalacji dachowych, przebudowie konstrukcji dachu w Skrzydle Zachodnim i Południowym (wzmocnienie istniejącej konstrukcji), dobudowie kieszeni scenicznej w Skrzydle Południowym (zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy) oraz rozbudowie kondygnacji piwnic pod Tarasem Zachodnim (zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy). Dostęp do zabytkowej komnaty na trzecim piętrze Wieży Więziennej, w której pracami konserwatorskimi objęta została XVI-wieczna polichromia. (Zapewniono dostęp!!!)


Cele projektu / uzasadnienie realizacji projektu:

Opera na Zamku jest instytucją muzyczną o znaczeniu ponadregionalnym. Jej widzami są mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, przyległych gmin województwa pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego oraz goście zagraniczni, głównie z Niemiec.

Siedziba Opery w Zamku zrealizowana, jako kolejny etap odbudowy zabytku ze zniszczeń wojennych, oddana została do użytku w 1978 roku. Z powodu kryzysu ekonomicznego, budowa opery w Zamku Książąt Pomorskich nie została jednak ukończona. W czasie 30 lat eksploatacji obiekt poddawany był w zasadzie jedynie bieżącej konserwacji, co spowodowało znaczne pogorszenie warunków ekonomiczno-eksploatacyjnych i bezpieczeństwa. W obecnym stanie budynek nie spełniał wielu wymogów normatywnych właściwych dla obiektów widowiskowych, był przestarzały technologicznie, nieefektywny, energochłonny, nieestetyczny, uciążliwy w eksploatacji, zwłaszcza dla widzów niepełnosprawnych i pracowników.

Zaprojektowana przebudowa zakładała nowe rozwiązania układów komunikacyjnych, przebudowę funkcjonalną wielu pomieszczeń, całkowitą przebudowę technologii obiektu widowiskowego, nową aranżację wnętrz, a także trzy zadania konserwatorskie: rekonstrukcję historycznego stropu drewnianego w Galerii Południowej, wykonanie prac konserwatorskich XVI - wiecznej polichromii w zabytkowej komnacie na III piętrze Wieży Więziennej oraz wkomponowanie i wyeksponowanie odsłoniętego muru tylnej ściany spichlerza pod tarasami skrzydła wschodniego, po wykonaniu, której unikatowy obiekt, dotychczas niedostępny dla publiczności, został po przebudowie udostępniony dla grup zorganizowanych.

Celem głównym przedmiotowego projektu była przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie, dzięki czemu poprawie uległa jakość infrastruktury związanej z działalnością kulturalną w Szczecinie. Za sprawą realizacji projektu możliwe stało się również poszerzenie spektrum działań podejmowanych przez Operę na Zamku w Szczecinie, a co za tym idzie rozbudowana została oferta kulturalna miasta i regionu Pomorza Zachodniego. 

Podstrony